Policy för insamling och gåvor

Insamlingsstiftelsen Kvartal finansieras genom gåvor, anslag eller andra ekonomiska tillskott.
För att undvika intressekonflikter eller risk för jäv insamlar stiftelsen inte medel och tar inte emot gåvor eller anslag eller andra ekonomiska tillskott från intresseorganisationer, politiska partier, offentliga instanser och myndigheter eller organisationer som har offentliga dispositiva befogenheter eller offentligt styrda uppdrag, så som arbetsmarknadens parter.
Stiftelsens insamlingsarbete sker genom enskilda kontakter med gåvogivare, men stiftelsen tar även emot penninggåvor från privatpersoner eller juridiska personer på dessas egna initiativ, enligt principerna ovan.
Med anledning av de kostnader som är förbundna med att registreras som mottagare och regler för att hantera gåvor för skatteavdrag, har Insamlingsstiftelsen Kvartal avstått från att ansöka om godkännande som mottagare av gåvor vilka kan ge rätt till skatteavdrag.
För gåvor som förmedlas till stiftelsen på givarens initiativ, önskar stiftelsen också få uppgifter om gåvogivaren, även om alla gåvors ursprung inte kan efterforskas. Uppgifter som stiftelsen tar del av, delges givetvis inte till utomstående.

Insamlingsstiftelsen Kvartal förbehåller sig alltid rätten att tacka nej till en gåva.

Insamlingsstiftelsen Kvartal mottar penninggåvor på
Bankgiro 580-9801, Insamlingsstiftelsen Kvartal.